top of page

algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van www.plantbstudio.nl

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing

 • het gebruik van deze applicatie, en,

 • enige andere gerelateerde Overeenkomst of juridische relatie met de Eigenaar

op een juridisch bindende manier. Woorden met een hoofdletter worden gedefinieerd in het desbetreffende gedeelte van dit document.

 

De Gebruiker dient dit document aandachtig te lezen.

Deze applicatie wordt geleverd door:

Plant B Studio
Dr. Jaegersstraat 56
6417 CK Heerlen

E-mail eigenaar contact: info@plantbstudio.nl

Informatie over deze applicatie:

Het adviseren en/of ontwerpen van permacultuurtuinen, voedselbossen en/of boerderijen. Trainer of spreker over bodemgezondheid en regenererende aarde.

"Deze applicatie" verwijst naar:

 • deze website, inclusief de subdomeinen en elke andere website waarmee de Eigenaar zijn Dienst beschikbaar stelt;

 • de dienst;

Wat de gebruiker in één oogopslag moet weten

 • Het herroepingsrecht geldt alleen voor Europese consumenten. Het herroepingsrecht, ook wel het herroepingsrecht genoemd in het VK, wordt in dit document consequent aangeduid als "het herroepingsrecht".

 • Houd er rekening mee dat sommige bepalingen in deze voorwaarden mogelijk alleen van toepassing zijn op bepaalde categorieën gebruikers. In het bijzonder kunnen bepaalde bepalingen alleen van toepassing zijn op Consumenten of op Gebruikers die niet als Consument kwalificeren. Dergelijke beperkingen worden altijd expliciet vermeld in elke betrokken clausule. Bij het ontbreken van een dergelijke vermelding zijn clausules van toepassing op alle Gebruikers.

 

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Tenzij anders aangegeven, zijn de gebruiksvoorwaarden die in deze sectie worden beschreven, algemeen van toepassing bij het gebruik van deze Applicatie.

In specifieke scenario's kunnen enkele of aanvullende voorwaarden voor gebruik of toegang van toepassing zijn en worden in dergelijke gevallen bovendien aangegeven in dit document.

Door deze applicatie te gebruiken, bevestigen gebruikers dat ze aan de volgende vereisten voldoen:

 • Er zijn geen beperkingen voor gebruikers in termen van consumenten of zakelijke gebruikers;

 

Inhoud op deze applicatie

Tenzij anders aangegeven of duidelijk herkenbaar, is alle inhoud die beschikbaar is op deze Applicatie eigendom van of wordt geleverd door de Eigenaar of zijn licentiegevers.

De Eigenaar stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze Applicatie geen inbreuk maakt op toepasselijke wettelijke bepalingen of rechten van derden. Het is echter niet altijd mogelijk om een dergelijk resultaat te bereiken.
In dergelijke gevallen, onverminderd eventuele wettelijke prerogatieven van Gebruikers om hun rechten af te dwingen, wordt Gebruikers vriendelijk verzocht om bij voorkeur gerelateerde klachten te melden via de contactgegevens in dit document.

Rechten met betrekking tot inhoud op deze applicatie - Alle rechten voorbehouden

De Eigenaar bezit en behoudt alle intellectuele eigendomsrechten voor dergelijke inhoud.

Gebruikers mogen dergelijke inhoud daarom niet gebruiken op een manier die niet noodzakelijk of impliciet is voor het juiste gebruik van de Dienst.

In het bijzonder, maar zonder beperking, mogen gebruikers niet kopiëren, downloaden, delen (buiten de hieronder uiteengezette limieten), wijzigen, vertalen, transformeren, publiceren, verzenden, verkopen, in sublicentie geven, bewerken, overdragen/toewijzen aan derden of afgeleide werken maken van de inhoud die beschikbaar is op deze Applicatie, en laat geen derde partij dit doen via de Gebruiker of hun apparaat, zelfs zonder medeweten van de Gebruiker.

Waar expliciet vermeld op deze applicatie, mag de gebruiker bepaalde inhoud die via deze applicatie beschikbaar is downloaden, kopiëren en/of delen voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik en op voorwaarde dat de auteursrechttoewijzingen en alle andere door de eigenaar gevraagde toeschrijvingen correct worden geïmplementeerd .

Elke toepasselijke wettelijke beperking of uitzondering op het auteursrecht blijft onaangetast.

 

Toegang tot externe bronnen

Via deze applicatie hebben gebruikers mogelijk toegang tot externe bronnen die door derden worden geleverd. Gebruikers erkennen en accepteren dat de Eigenaar geen controle heeft over dergelijke bronnen en daarom niet verantwoordelijk is voor hun inhoud en beschikbaarheid.

Voorwaarden die van toepassing zijn op alle bronnen die door derden worden geleverd, inclusief die welke van toepassing zijn op eventuele toekenning van rechten op inhoud, vloeien voort uit de algemene voorwaarden van elk van deze derden of, bij afwezigheid van die, toepasselijke wettelijke wetgeving.

Aanvaardbaar gebruik

Deze Applicatie en de Dienst mogen alleen worden gebruikt binnen de reikwijdte van waarvoor ze zijn verstrekt, onder deze Voorwaarden en de toepasselijke wetgeving.

Gebruikers zijn als enige verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat hun gebruik van deze Applicatie en/of de Dienst geen van toepassing zijnde wetten, voorschriften of rechten van derden schendt.

Daarom behoudt de Eigenaar zich het recht voor om alle passende maatregelen te nemen om zijn legitieme belangen te beschermen, onder meer door Gebruikers de toegang tot deze Applicatie of de Dienst te ontzeggen, contracten te beëindigen, elk wangedrag dat via deze Applicatie of de Dienst is begaan te melden aan de bevoegde autoriteiten – zoals gerechtelijke of administratieve autoriteiten - wanneer gebruikers zich bezighouden met of worden verdacht van een van de volgende activiteiten:

 • wetten, voorschriften en/of deze voorwaarden schenden;

 • inbreuk maken op rechten van derden;

 • de legitieme belangen van de Eigenaar aanzienlijk schaden;

 • de Eigenaar of een derde partij beledigen.

 

VERKOOPVOORWAARDEN

Betaalde producten

Sommige van de Producten die op deze Applicatie worden geleverd, als onderdeel van de Service, worden geleverd op basis van betaling.

De vergoedingen, duur en voorwaarden die van toepassing zijn op de aankoop van dergelijke Producten worden hieronder en in de speciale secties van deze Applicatie beschreven.

Productomschrijving

Prijzen, beschrijvingen of beschikbaarheid van Producten worden uiteengezet in de respectievelijke secties van deze Applicatie en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Hoewel Producten in deze Applicatie technisch met de grootst mogelijke nauwkeurigheid worden gepresenteerd, is de weergave op deze Applicatie op welke manier dan ook (inclusief, in voorkomend geval, grafisch materiaal, afbeeldingen, kleuren, geluiden) alleen ter referentie en houdt geen garantie in met betrekking tot de kenmerken van het gekochte Product.

De kenmerken van het gekozen Product zullen tijdens het aankoopproces worden geschetst.

Het aanbod van Producten is vrijblijvend. Om de aankoop te voltooien, worden gebruikers verzocht een bindende bestelling in te dienen. Pas wanneer een dergelijke bestelling is geaccepteerd, is het contract gesloten.

Betaalproces

Alle stappen die worden genomen van het kiezen van een product tot het indienen van een bestelling, maken deel uit van het aankoopproces.

Het aankoopproces omvat de volgende stappen:

 • Gebruikers moeten het gewenste product kiezen en hun aankoopselectie verifiëren.

 • Na de informatie te hebben bekeken die wordt weergegeven in de aankoopselectie, kunnen gebruikers de bestelling plaatsen door deze te verzenden.

Bestelling indienen

Wanneer de Gebruiker een bestelling plaatst, geldt het volgende:

 • Elke ingediende bestelling vormt een aanbod tot aankoop. Het plaatsen van de bestelling creëert voor de Gebruiker de verplichting om de prijs, belastingen en eventuele verdere vergoedingen en kosten te betalen, zoals gespecificeerd op de bestelpagina.

 • Indien het gekochte Product actieve input van de Gebruiker vereist, zoals het verstrekken van persoonlijke informatie of gegevens, specificaties of speciale wensen, creëert het plaatsen van de bestelling een verplichting voor de Gebruiker om hieraan mee te werken.

 • Na het plaatsen van de bestelling ontvangen Gebruikers een ontvangstbewijs. Tenzij anders vermeld in de betreffende communicatie, geeft de bovengenoemde ontvangst slechts de ontvangst van de bestelling aan en vormt deze geen aanvaarding van de bestelling.

Orderacceptatie

 • Tenzij het orderontvangstbewijs uitdrukkelijk de aanvaarding van de bestelling omvat, in welk geval het contract dan ook tot stand komt, komt het koopcontract tot stand op het moment dat de gebruiker het bericht van orderacceptatie ontvangt.

 • Afhankelijk van de beschikbaarheid en naar goeddunken van de Eigenaar, wordt de bestelling zonder onnodige vertraging geaccepteerd.

 • Als de bestelling niet wordt geaccepteerd, zal de Eigenaar een terugbetaling doen.

De weigering van een bestelling geeft de Gebruiker niet het recht om enige vordering tegen de Eigenaar in te stellen, inclusief schadevergoeding.

Alle kennisgevingen met betrekking tot het beschreven aankoopproces worden verzonden naar het e-mailadres dat door de Gebruiker voor dergelijke doeleinden is opgegeven.

Prijzen

Gebruikers worden tijdens het aankoopproces en vóór het indienen van de bestelling geïnformeerd over eventuele vergoedingen, belastingen en kosten (inclusief eventuele leveringskosten) die in rekening worden gebracht.

Prijzen op deze applicatie worden weergegeven:

 • inclusief alle toepasselijke vergoedingen, belastingen en kosten.

Betaalmethoden

Informatie met betrekking tot geaccepteerde betaalmethoden wordt tijdens het aankoopproces beschikbaar gesteld.

Sommige betaalmethoden zijn mogelijk alleen beschikbaar onder aanvullende voorwaarden of vergoedingen. In dergelijke gevallen is gerelateerde informatie te vinden in het speciale gedeelte van deze applicatie.

Betaalmethoden die als zodanig zijn gemarkeerd, worden rechtstreeks beheerd door de Eigenaar. In dit geval verzamelt en bewaart de Eigenaar de gegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen en om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen die daarmee verband houden. De Gebruiker kan het privacybeleid van deze Applicatie lezen om meer te weten te komen over de gegevensverwerking en de rechten van de Gebruikers met betrekking tot hun gegevens.

Andere betaalmethoden - indien aanwezig - worden onafhankelijk geleverd door diensten van derden. In dergelijke gevallen verzamelt deze Applicatie geen betalingsinformatie – zoals creditcardgegevens – maar ontvangt deze pas een melding van de relevante derde partij wanneer de betaling succesvol is afgerond.

Als betaling via de beschikbare methoden mislukt, is de Eigenaar niet verplicht om de inkooporder uit te voeren. Eventuele kosten of vergoedingen die voortvloeien uit de mislukte of geweigerde betaling zijn voor rekening van de Gebruiker.

Betaling van de prijs in termijnen

De betaling van de koopprijs kan in twee of meer termijnen worden voldaan, binnen de termijnen die in deze Aanvraag zijn vermeld of die anderszins door de Eigenaar zijn meegedeeld.
Specifieke Producten kunnen worden uitgesloten van dit betalingsmodel.
Indien Gebruiker één van de betalingstermijnen niet nakomt, wordt het volledige openstaande bedrag onmiddellijk opeisbaar.

Behoud van gebruiksrechten

Gebruikers verwerven geen rechten om het gekochte Product te gebruiken totdat de totale aankoopprijs door de Eigenaar is ontvangen.

Levering

Uitvoering van diensten

De aangekochte dienst wordt uitgevoerd of beschikbaar gesteld binnen het tijdsbestek dat is gespecificeerd in deze Applicatie of zoals gecommuniceerd vóór het indienen van de bestelling.

 

Gebruikersrechten

Herroepingsrecht

Tenzij er uitzonderingen van toepassing zijn, kan de Gebruiker in aanmerking komen om het contract te herroepen binnen de hieronder gespecificeerde periode (in het algemeen 14 dagen), om welke reden dan ook en zonder rechtvaardiging. Gebruikers kunnen in deze sectie meer te weten komen over de herroepingsvoorwaarden.

Voor wie geldt het herroepingsrecht?

Tenzij hieronder een van toepassing zijnde uitzondering wordt vermeld, wordt aan gebruikers die Europese consumenten zijn een wettelijk herroepingsrecht verleend volgens de EU-regels, om binnen de gespecificeerde periode die op hun geval van toepassing is, om welke reden dan ook en zonder rechtvaardiging, contracten die online zijn aangegaan (overeenkomsten op afstand) te herroepen.

Gebruikers die niet aan deze kwalificatie voldoen, kunnen niet profiteren van de rechten die in deze sectie worden beschreven.

 

Uitoefening van het herroepingsrecht

Om hun herroepingsrecht uit te oefenen, moeten gebruikers de eigenaar een ondubbelzinnige verklaring sturen van hun voornemen om het contract te herroepen.

Hiertoe kunnen Gebruikers het modelformulier voor herroeping gebruiken dat beschikbaar is in het gedeelte "definities" van dit document. Het staat gebruikers echter vrij om hun voornemen om het contract te herroepen kenbaar te maken door een ondubbelzinnige verklaring op een andere geschikte manier af te leggen. Om te voldoen aan de termijn waarbinnen zij dit recht kunnen uitoefenen, moeten Gebruikers de kennisgeving van herroeping verzenden voordat de herroepingstermijn verstrijkt.

Wanneer loopt de herroepingstermijn af?

 • Bij de aankoop van goederen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop de gebruiker of een derde partij – niet zijnde de vervoerder en aangewezen door de gebruiker – de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

 • Met betrekking tot de aankoop van meerdere goederen die samen zijn besteld maar afzonderlijk worden geleverd of in geval van aankoop van een enkel goed bestaande uit meerdere afzonderlijk geleverde kavels of stukken, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop de gebruiker of een derde partij – niet zijnde de vervoerder en aangewezen door de gebruiker – verwerft fysiek bezit van het laatste goed, lot of stuk.

 • Bij de aankoop van een dienst verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop de overeenkomst is aangegaan, tenzij de Gebruiker afstand heeft gedaan van het herroepingsrecht.

 • Bij aankoop van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop de overeenkomst is aangegaan, tenzij de gebruiker afstand heeft gedaan van het herroepingsrecht.

Gevolgen van intrekking

Gebruikers die zich correct terugtrekken uit een contract, zullen door de Eigenaar worden vergoed voor alle betalingen die aan de Eigenaar zijn gedaan, met inbegrip van eventuele betalingen die de leveringskosten dekken.

Eventuele extra kosten die voortvloeien uit de keuze voor een bepaalde leveringsmethode anders dan de goedkoopste standaard levering aangeboden door de Eigenaar, worden echter niet vergoed.

Een dergelijke terugbetaling vindt onverwijld plaats en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop de Eigenaar op de hoogte is gesteld van het besluit van de Gebruiker om het contract te herroepen. Tenzij anders overeengekomen met de Gebruiker, zullen terugbetalingen worden gedaan met hetzelfde betaalmiddel als gebruikt om de initiële transactie te verwerken. In ieder geval zal de Gebruiker geen kosten of vergoedingen oplopen als gevolg van een dergelijke terugbetaling.

…bij de aankoop van fysieke goederen

Tenzij de Eigenaar heeft aangeboden de goederen af te halen, zullen Gebruikers de goederen terugsturen of overhandigen aan de Eigenaar, of aan een persoon die door deze gemachtigd is om de goederen in ontvangst te nemen, zonder onnodige vertraging en in ieder geval binnen 14 dagen vanaf de dag waarop zij hun besluit om de overeenkomst te herroepen hebben medegedeeld.

De deadline wordt gehaald als de goederen aan de vervoerder worden overhandigd, of op een andere manier worden geretourneerd zoals hierboven aangegeven, voordat de 14-dagentermijn voor het terugzenden van de goederen is verstreken. De terugbetaling kan worden ingehouden totdat de goederen zijn ontvangen, of totdat gebruikers hebben aangetoond dat ze de goederen hebben teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

Gebruikers zijn alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een behandeling van de goederen buiten hetgeen nodig is om hun aard, kenmerken en werking vast te stellen.

De kosten van het terugzenden van de goederen zijn voor rekening van de Eigenaar.

…bij de aankoop van diensten

Indien een Gebruiker het herroepingsrecht uitoefent nadat hij verzocht heeft om de dienst te verlenen voordat de herroepingstermijn verstrijkt, zal de Gebruiker aan de Eigenaar een bedrag betalen dat in verhouding staat tot het deel van de geleverde dienst.

Een dergelijke betaling wordt berekend op basis van de economische waarde van de dienst en is evenredig aan het deel van de geleverde dienst tot het moment dat de Gebruiker zich terugtrekt in vergelijking met de volledige dekking van het contract.

garanties

Geld-terug-garantie voor goederen

Onverminderd eventuele toepasselijke wettelijke rechten, verleent de Eigenaar de Gebruikers het recht om een aankoop te annuleren waarmee ze niet tevreden zijn en om terugbetaling te verkrijgen binnen 15 dagen vanaf de dag waarop de gekochte goederen zijn afgeleverd.

De Eigenaar zal de prijs van het gekochte Product terugbetalen met dezelfde betaalmethode als de oorspronkelijke transactie.
Om van dit recht gebruik te maken, dienen Gebruikers een ondubbelzinnige mededeling aan de Eigenaar te sturen. Hoewel een motivering niet vereist is, wordt Gebruikers vriendelijk verzocht om de reden te specificeren waarom ze aanspraak maken op de geld-terug-garantie.

Binnen dezelfde termijn als hierboven vermeld, moeten gebruikers de gekochte goederen ook op eigen kosten aan de eigenaar retourneren, waarbij ze ervoor moeten zorgen dat ze onbeschadigd, schoon en geschikt voor wederverkoop zijn. Goederen moeten worden geretourneerd in de originele verpakking.
Na ontvangst van de goederen zal de Eigenaar controleren of aan alle voorwaarden die van toepassing zijn op de geld-terug-garantie is voldaan en, indien dit het geval is, de aankoopprijs terugbetalen.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

 

Australische gebruikers

Beperking van de aansprakelijkheid

Niets in deze voorwaarden sluit enige garantie, voorwaarde, garantie, recht of rechtsmiddel uit dat de gebruiker kan hebben onder de Competition and Consumer Act 2010 (Cth) of gelijkaardige staats- en territoriumwetgeving en die niet kan worden uitgesloten, beperkt of gewijzigd (niet-uitsluitbaar recht). Voor zover toegestaan door de wet, is onze aansprakelijkheid jegens de Gebruiker, inclusief aansprakelijkheid voor een schending van een niet-uitsluitbaar recht en aansprakelijkheid die niet anderszins is uitgesloten onder deze Gebruiksvoorwaarden, naar eigen goeddunken van de Eigenaar beperkt tot de re - het uitvoeren van de diensten of het betalen van de kosten van het opnieuw leveren van de diensten.

 

Amerikaanse gebruikers

Afwijzing van garanties

Deze applicatie wordt uitsluitend geleverd op een "as is" en "as available" basis. Het gebruik van de Dienst is op eigen risico van de Gebruikers. Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, wijst de Eigenaar uitdrukkelijk alle voorwaarden, verklaringen en garanties af — expliciet, impliciet, wettelijk of anderszins, inclusief, maar niet beperkt tot, elke impliciete garantie van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of geen inbreuk maken op rechten van derden. Geen enkel advies of informatie, hetzij mondeling of schriftelijk, verkregen door de gebruiker van de eigenaar of via de Service zal enige garantie creëren die hierin niet uitdrukkelijk wordt vermeld.

Zonder het voorgaande te beperken, garanderen de Eigenaar, zijn dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, licentiegevers, functionarissen, directeuren, agenten, co-branders, partners, leveranciers en werknemers niet dat de inhoud nauwkeurig, betrouwbaar of correct is; dat de Dienst zal voldoen aan de eisen van Gebruikers; dat de Dienst op een bepaald tijdstip of op een bepaalde plaats beschikbaar zal zijn, ononderbroken of veilig; dat eventuele gebreken of fouten worden gecorrigeerd; of dat de Service vrij is van virussen of andere schadelijke componenten. Alle inhoud die is gedownload of anderszins is verkregen door het gebruik van de Service, wordt gedownload op eigen risico van de gebruiker en gebruikers zijn als enige verantwoordelijk voor eventuele schade aan het computersysteem of het mobiele apparaat van Gebruikers of verlies van gegevens als gevolg van een dergelijke download of het gebruik van de Dienst.

De Eigenaar garandeert, onderschrijft, garandeert of aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enig product of dienst die wordt geadverteerd of aangeboden door een derde partij via de Dienst of een website of dienst met hyperlinks, en de Eigenaar zal geen partij zijn bij of op enigerlei wijze toezicht houden op enige transactie tussen gebruikers en externe leveranciers van producten of diensten.

De Service kan ontoegankelijk worden of niet goed werken met de webbrowser, het mobiele apparaat en/of het besturingssysteem van de Gebruikers. De eigenaar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige waargenomen of werkelijke schade die voortvloeit uit de inhoud, de werking of het gebruik van deze Dienst.

De federale wetgeving, sommige staten en andere rechtsgebieden staan de uitsluiting en beperking van bepaalde impliciete garanties niet toe. De bovenstaande uitsluitingen zijn mogelijk niet van toepassing op Gebruikers. Deze overeenkomst geeft gebruikers specifieke wettelijke rechten en gebruikers kunnen ook andere rechten hebben die van staat tot staat verschillen. De disclaimers en uitsluitingen onder deze overeenkomst zijn niet van toepassing voor zover verboden door de toepasselijke wetgeving.

Beperkingen van aansprakelijkheid

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zullen de Eigenaar en zijn dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, agenten, co-branders, partners, leveranciers en werknemers in geen geval aansprakelijk zijn voor

 • enige indirecte, punitieve, incidentele, speciale, gevolg- of voorbeeldschade, inclusief maar niet beperkt tot schade voor winstderving, goodwill, gebruik, gegevens of andere immateriële verliezen, die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van, of het niet kunnen gebruiken van de Service ; en

 • enige schade, verlies of letsel als gevolg van hacking, manipulatie of andere ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de Service of Gebruikersaccount of de informatie die daarin is opgenomen;

 • eventuele fouten, fouten of onnauwkeurigheden van de inhoud;

 • persoonlijk letsel of materiële schade, van welke aard dan ook, als gevolg van toegang tot of gebruik van de Dienst door de Gebruiker;

 • elke ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de beveiligde servers van de Eigenaar en/of alle persoonlijke informatie die daarin is opgeslagen;

 • elke onderbreking of stopzetting van de verzending van of naar de Dienst;

 • eventuele bugs, virussen, Trojaanse paarden en dergelijke die naar of via de Service kunnen worden verzonden;

 • eventuele fouten of weglatingen in inhoud of voor verlies of schade opgelopen als gevolg van het gebruik van inhoud die is gepost, per e-mail verzonden, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld via de Service; en/of

 • het lasterlijke, beledigende of onwettige gedrag van een Gebruiker of derde partij. In geen geval zullen de Eigenaar en zijn dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, agenten, co-branders, partners, leveranciers en werknemers aansprakelijk zijn voor vorderingen, procedures, aansprakelijkheden, verplichtingen, schade, verliezen of kosten voor een bedrag dat de bedrag dat de Gebruiker hieronder aan de Eigenaar heeft betaald in de voorgaande 12 maanden, of de duur van deze overeenkomst tussen de Eigenaar en de Gebruiker, indien deze korter is.

Deze sectie over beperking van aansprakelijkheid is van toepassing voor zover toegestaan door de wet in het toepasselijke rechtsgebied, ongeacht of de vermeende aansprakelijkheid is gebaseerd op contract, onrechtmatige daad, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of enige andere basis, zelfs als het bedrijf op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van een dergelijke aansprakelijkheid. schade.

Sommige rechtsgebieden staan de uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade niet toe, daarom zijn de bovenstaande beperkingen of uitsluitingen mogelijk niet van toepassing op de gebruiker. De voorwaarden geven de gebruiker specifieke wettelijke rechten en de gebruiker kan ook andere rechten hebben die van rechtsgebied tot rechtsgebied verschillen. De disclaimers, uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid onder de voorwaarden zijn niet van toepassing voor zover verboden door de toepasselijke wetgeving.

vrijwaring

De gebruiker stemt ermee in de eigenaar en zijn dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, agenten, co-branders, partners, leveranciers en werknemers te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims of eisen, schade, verplichtingen, verliezen, aansprakelijkheden , kosten of schulden, en uitgaven, inclusief, maar niet beperkt tot, juridische kosten en uitgaven, die voortvloeien uit:

 • het gebruik van en de toegang tot de Dienst door de Gebruiker, inclusief alle gegevens of inhoud die door de Gebruiker is verzonden of ontvangen;

 • schending door de gebruiker van deze voorwaarden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schending door de gebruiker van een van de verklaringen en garanties uiteengezet in deze voorwaarden;

 • schending door de gebruiker van rechten van derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, enig recht op privacy of intellectuele eigendomsrechten;

 • schending door de gebruiker van een wettelijke wet, regel of voorschrift;

 • alle inhoud die wordt ingediend vanaf het account van de gebruiker, inclusief toegang van derden met de unieke gebruikersnaam, het wachtwoord of een andere beveiligingsmaatregel van de gebruiker, indien van toepassing, inclusief, maar niet beperkt tot, misleidende, valse of onnauwkeurige informatie;

 • opzettelijk wangedrag van de gebruiker; of

 • wettelijke bepaling door Gebruiker of zijn gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, agenten, co-branders, partners, leveranciers en werknemers voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

 

gemeenschappelijke bepalingen

Geen vrijstelling

Het nalaten van de Eigenaar om enig recht of bepaling onder deze Voorwaarden te doen gelden, vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling. Geen enkele verklaring van afstand wordt beschouwd als een verdere of voortdurende verklaring van afstand van een dergelijke voorwaarde of enige andere voorwaarde.

Dienstonderbreking

Om het best mogelijke serviceniveau te garanderen, behoudt de Eigenaar zich het recht voor om de Service te onderbreken voor onderhoud, systeemupdates of andere wijzigingen, waarbij de Gebruikers op de juiste manier worden geïnformeerd.

Binnen de grenzen van de wet kan de Eigenaar ook besluiten de Dienst op te schorten of helemaal te beëindigen. Als de Dienst wordt beëindigd, zal de Eigenaar samenwerken met Gebruikers om hen in staat te stellen Persoonsgegevens of informatie in te trekken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Bovendien is de Service mogelijk niet beschikbaar vanwege redenen buiten de redelijke controle van de Eigenaar, zoals "overmacht" (bijv. werkgerelateerde acties, infrastructurele storingen of black-outs, enz.).

Service doorverkopen

Gebruikers mogen geen enkel deel van deze Applicatie en de Dienst ervan reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Eigenaar, hetzij rechtstreeks, hetzij via een legitiem doorverkoopprogramma.

Privacybeleid

Voor meer informatie over het gebruik van hun Persoonsgegevens kunnen Gebruikers het privacybeleid van deze Applicatie raadplegen.

Intellectuele eigendomsrechten

Onverminderd enige meer specifieke bepaling van deze Voorwaarden, zijn alle intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, handelsmerkrechten, octrooirechten en ontwerprechten met betrekking tot deze Applicatie het exclusieve eigendom van de Eigenaar of zijn licentiegevers en zijn onderworpen aan de bescherming die wordt verleend door toepasselijke wetten of internationale verdragen met betrekking tot intellectueel eigendom.

Alle handelsmerken - nominaal of figuurlijk - en alle andere merken, handelsnamen, dienstmerken, woordmerken, illustraties, afbeeldingen of logo's die in verband met deze applicatie verschijnen, zijn en blijven het exclusieve eigendom van de eigenaar of zijn licentiegevers en zijn onderworpen aan aan de bescherming die wordt verleend door toepasselijke wetten of internationale verdragen met betrekking tot intellectueel eigendom.

 

Wijzigingen in deze voorwaarden

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen of anderszins te wijzigen. In dergelijke gevallen zal de Eigenaar de Gebruiker op passende wijze op de hoogte stellen van deze wijzigingen.

Dergelijke wijzigingen hebben alleen voor de toekomst gevolgen voor de relatie met de Gebruiker.

Het voortgezette gebruik van de Service betekent dat de Gebruiker akkoord gaat met de herziene Voorwaarden. Als Gebruikers niet gebonden willen zijn aan de wijzigingen, moeten ze stoppen met het gebruik van de Dienst. Het niet accepteren van de herziene voorwaarden kan beide partijen het recht geven om de overeenkomst te beëindigen.

De toepasselijke vorige versie zal de relatie beheersen voorafgaand aan de aanvaarding door de Gebruiker. De Gebruiker kan elke vorige versie opvragen bij de Eigenaar.

Indien vereist door de toepasselijke wetgeving, zal de Eigenaar de datum specificeren waarop de gewijzigde Voorwaarden in werking treden.

Toewijzing van contract

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om alle rechten of verplichtingen onder deze Voorwaarden over te dragen, toe te wijzen, te vervreemden of uit te besteden, rekening houdend met de legitieme belangen van de Gebruiker. Bepalingen met betrekking tot wijzigingen van deze Voorwaarden zijn dienovereenkomstig van toepassing.

Gebruikers mogen hun rechten of verplichtingen onder deze Voorwaarden op geen enkele manier toewijzen of overdragen zonder de schriftelijke toestemming van de Eigenaar.

Contacten

Alle communicatie met betrekking tot het gebruik van deze Applicatie moet worden verzonden via de contactgegevens die in dit document worden vermeld.

Scheidbaarheid

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of onafdwingbaar wordt geacht of wordt onder de toepasselijke wetgeving, zal de ongeldigheid of onafdwingbaarheid van een dergelijke bepaling geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen, die volledig van kracht blijven.

 

Amerikaanse gebruikers

Een dergelijke ongeldige of niet-afdwingbare bepaling zal worden geïnterpreteerd, geïnterpreteerd en hervormd voor zover redelijkerwijs nodig is om deze geldig, afdwingbaar en in overeenstemming met de oorspronkelijke bedoeling te maken. Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen gebruikers en de eigenaar met betrekking tot het onderwerp hiervan, en vervangen alle andere communicatie, inclusief maar niet beperkt tot alle eerdere overeenkomsten, tussen de partijen met betrekking tot dergelijk onderwerp. Deze voorwaarden zullen worden afgedwongen voor zover toegestaan door de wet.

 

EU-gebruikers

Mocht een bepaling van deze Voorwaarden nietig, ongeldig of niet-afdwingbaar zijn of worden geacht, dan zullen de partijen hun best doen om op minnelijke wijze een overeenkomst te bereiken over geldige en afdwingbare bepalingen, waarbij de nietige, ongeldige of niet-afdwingbare delen worden vervangen.
Indien dit niet gebeurt, zullen de nietige, ongeldige of niet-afdwingbare bepalingen worden vervangen door de toepasselijke wettelijke bepalingen, indien toegestaan of vermeld onder de toepasselijke wetgeving.

Onverminderd het bovenstaande zal de nietigheid, ongeldigheid of de onmogelijkheid om een bepaalde bepaling van deze Voorwaarden af te dwingen niet de gehele Overeenkomst teniet doen, tenzij de verbroken bepalingen essentieel zijn voor de Overeenkomst, of van zodanig belang zijn dat de partijen geen overeenkomst zouden hebben gesloten het contract indien zij hadden geweten dat de bepaling niet geldig zou zijn, of in gevallen waarin de overige bepalingen zich zouden vertalen in een onaanvaardbare ontbering voor een van de partijen.

 

Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden worden beheerst door het recht van de plaats waar de Eigenaar is gevestigd, zoals beschreven in de relevante sectie van dit document, zonder rekening te houden met beginselen van conflictenrecht.

 

Uitzondering voor Europese consumenten

Echter, ongeacht het bovenstaande, als de Gebruiker zich kwalificeert als een Europese consument en zijn gewone verblijfplaats heeft in een land waar de wet voorziet in een hogere norm voor consumentenbescherming, zullen dergelijke hogere normen prevaleren.

 

Plaats van jurisdictie

De exclusieve bevoegdheid om te beslissen over enige controverse die voortvloeit uit of verband houdt met deze Voorwaarden, ligt bij de rechtbanken van de plaats waar de Eigenaar is gevestigd, zoals weergegeven in de relevante sectie van dit document.

Uitzondering voor Europese consumenten

Het bovenstaande is niet van toepassing op gebruikers die kwalificeren als Europese consumenten, noch op consumenten die zijn gevestigd in Zwitserland, Noorwegen of IJsland.

 

Geschillenbeslechting:

minnelijke geschillenbeslechting

Gebruikers kunnen eventuele geschillen voorleggen aan de Eigenaar, die zal proberen deze in der minne op te lossen.

Hoewel het recht van Gebruikers om juridische stappen te ondernemen altijd onaangetast blijft, wordt Gebruikers vriendelijk verzocht om in geval van controverse over het gebruik van deze Applicatie of de Dienst contact op te nemen met de Eigenaar via de contactgegevens in dit document.

De Gebruiker kan de klacht, inclusief een korte beschrijving en, indien van toepassing, de details van de gerelateerde bestelling, aankoop of account, indienen bij het e-mailadres van de Eigenaar dat in dit document wordt vermeld.

De Eigenaar zal de klacht zonder onnodige vertraging en binnen 5 dagen na ontvangst in behandeling nemen.

 

Online geschillenbeslechting voor consumenten

De Europese Commissie heeft een online platform voor alternatieve geschillenbeslechting opgericht dat een buitengerechtelijke methode mogelijk maakt voor het oplossen van geschillen met betrekking tot en voortvloeiend uit online verkoop- en servicecontracten.

Als gevolg hiervan kan elke Europese consument een dergelijk platform gebruiken voor het oplossen van geschillen die voortvloeien uit contracten die online zijn aangegaan. Het platform is  verkrijgbaar via de volgende link .

Duitsland: geschillenbeslechtingsprocedure met consumentenbemiddelingscommissies

De Eigenaar neemt niet deel aan alternatieve geschillenbeslechtingsprocedures voor consumenten onder het Duitse Verbraucherstreitbeilegungsgesetz.

 

Frankrijk: Bemiddeling

Binnen een jaar na het indienen van een schriftelijke klacht bij de Eigenaar met betrekking tot een geschil dat voortvloeit uit deze Voorwaarden, hebben Consumenten het recht om een bemiddelingsprocedure te starten voordat

 • een door de Franse regering goedgekeurde bemiddelingsinstantie. De relevante lijst is beschikbaar  op de volgende link .

Definities en juridische verwijzingen

Deze applicatie (of deze applicatie)

Het eigendom dat de levering van de Dienst mogelijk maakt.

Overeenkomst

Elke juridisch bindende of contractuele relatie tussen de Eigenaar en de Gebruiker, geregeld door deze Voorwaarden.

Zakelijke gebruiker

Elke Gebruiker die niet kwalificeert als Consument.

Europees (of Europa)

Is van toepassing wanneer een Gebruiker fysiek aanwezig is of zijn statutaire zetel heeft binnen de EU, ongeacht nationaliteit.

Voorbeeld herroepingsformulier

Geadresseerd aan:

Plant B Studio Dr. Jaegersstraat 56 6417 CK Heerlen
info@plantbstudio.nl

Ik/wij deel/delen hierbij mede dat ik/wij mij/wij herroepen uit mijn/onze koopovereenkomst van de volgende goederen/voor het verlenen van de volgende dienst:

____________________________________________________________ (vul een beschrijving in van de goederen/diensten die onderworpen zijn aan de respectieve herroeping)

 • Besteld op: _____________________________________________ (vul de datum in)

 • Ontvangen op: _________________________________________________________ (vul de datum in)

 • Naam consument(en):_________________________________________________________

 • Adres van de consument(en):_________________________________________________________

 • Datum: _____________________________________________

(ondertekenen als dit formulier op papier wordt aangemeld)

Eigenaar (of wij)

Geeft de natuurlijke perso(o)n(en) of rechtspersoon aan die deze Applicatie en/of de Dienst aan Gebruikers levert.

Product

Een goed of dienst die via deze Applicatie kan worden gekocht, zoals bijvoorbeeld fysieke goederen, digitale bestanden, software, boekingsservices enz.

De verkoop van Producten kan onderdeel zijn van de Dienst.

Dienst

De service die door deze Applicatie wordt geleverd zoals beschreven in deze Voorwaarden en op deze Applicatie.

voorwaarden

Alle bepalingen die van toepassing zijn op het gebruik van deze Applicatie en/of de Dienst zoals beschreven in dit document, inclusief alle andere gerelateerde documenten of overeenkomsten, en zoals van tijd tot tijd bijgewerkt.

Gebruiker (of jij)

Geeft elke natuurlijke persoon of rechtspersoon aan die deze applicatie gebruikt.

Klant

Elke Gebruiker die kwalificeert als een natuurlijke persoon die toegang heeft tot goederen of diensten voor persoonlijk gebruik, of meer in het algemeen, handelt voor doeleinden buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

Laatste update: 11 december 2021

bottom of page